Визията на Оперативна програма „Добро управление“ се основава на разбирането, че силните, ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още повече, че тези цели са взаимосвързани. Неслучайно Стратегически приоритет 4 на Споразумението за партньорство (СП): Добро управление и достъп дo качествени административни услуги е хоризонтален, т.е. има отношение към постигане на целите на всички останали приоритети. Основни слаби страни на България, изведени в SWOT анализа на СП, които ОПДУ адресира, са „Сравнително неатрактивна административна среда и съдебна система, вкл. Дял на сива икономика и корупция“, както и „Незавършени реформи в секторите …, съдебна система, публична администрация“. На национално ниво ОПДУ е директно обвързана с постигането на целите на Приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“ на Националната програма за развитие „България 2020“, която  е основният документ, осигуряващ връзката между националните приоритети на Република България с целите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 2020”. Тук отново се откроява важността на мерките за подобряване на администрацията като гръбнак на всички останали секторни мерки, чрез залагането на този приоритет като фундаментален за изпълнението и на трите цели на НПР „България 2020“. Като водещи фактори за конкурентоспособност и растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, откритото управление и оптимизираната и добре подготвена администрация. ОПДУ ще подпомогне реализацията на целите на НПР „България 2020“ чрез подобряването на човешкия капитал в администрацията, разширяването на приложението на информационните и комуникационните технологии, внедряването на комплексното административно обслужване и разширяване на електронните услуги за администрациите за гражданите и бизнеса, както и повишаването на прозрачността на публичния сектор.
За повече информация тук