Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основните промени са свързани с включването на Република България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия одобри изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Основните промени са свързани с включването на Република България в Инициативата за малки и средни предприятия на Европейската комисия за програмен период 2014-2020 и разработването на Оперативна програма „Инициатива за МСП“, в резултат на което средства в размер на 102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), предвидени за изпълнението на дългов инструмент за гаранции покриващи загуби по портфейл от заеми по инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК са заделени за Инициативата за МСП. Общият бюджет на ОПИК от ЕФРР е намален със същата сума и са преизчислени индикаторите за резултат и за изпълнение на Приоритетна ос 2. Също така е увеличен финансовият ангажимент за 2014 и 2015 г. във финансовия план на  ОПИК за сметка на намаления финансов ангажимент за 2014 и 2015 г. по ОП „Региони в растеж“  съгласно Решение на СКУСЕС от 05.05.2015 и РМС 323/ 09.06.2015 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП. Документът е резултат от усилията на широк кръг заинтересовани страни и бе многократно обсъждан както с широката публика, така и в рамките на работната група, отговорна за разработването на програмата. През 2014 г. ОПИК премина и два кръга неофициални технически консултации с Европейската комисия.
За повече информация тук