ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. вписва своята логика в две основни задачи: Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от РБ в рамките на Стратегията „Европа 2020” (постигане на нац. цел заложена в Стратегия „Европа 2020“ за достигане на 1,5% от БВП, инвестирани в НИРД; дял 36 % от населението на възраст между 30 и 34 г. с ВО; намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до 11 %; намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000; и увеличаване на заетостта до 76 %); Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.
За повече информация тук