Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. България, както и останалите държави членки на ЕС, също формулира свои национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, а именно: (1) не по-малко от 76% от населението между 20 и 64-годишна възраст да е в заетостта към 2020 г. и (2) намаляване броя на хората в бедност с 260 хиляди души до 2020 г. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР. Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба.Това са: (1) По-висока и по-качествена заетост. (2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. (3) Модернизиране на публичните политики.
За повече информация тук