1. Цялостна подготовка на документи, необходими за издаване и актуализиране на разрешения в областта на околната среда
2. Изготвяне на инвестиционни намерения
3. Изготвяне на заявление за преценяване необходимостта от ОВОС
4. Изготвяне на Доклад по ОВОС
5. Изготвяне на оценки за използване и прилагане на най-добри налични техники (НДНТ);
6. Изготвяне на работни листа за класификация на отпадъците
6. Изготвяне на годишни отчети и доклади в областта на околната среда
7. Изготвяне на документи за трансграничен превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.
8. Изготвяне на Програми за опазване на околната среда
9. Изготвяне на Програми за управление на отпадъците
10. Подготовка на проектни предложения
11. Други индивидуални анализи и проучвания